Konverziós folyamatok elhagyása (4/6)


A sorozat 3. részében a kilépési oldalakkal és az ún. exit rate-tel foglalkoz­tunk, most az oldal szintű vis­szafor­dulá­sokon és kilépéseken túl­lépve vizs­gáljuk meg, hogy mit jelent a vis­szafor­dulás jelen­sége a kon­verz­iós folyam­a­tok szin­tjén és hogyan mérhetjük azt.

Célcsatorna a Google Analytics-benAkinek van­nak az oldalán olyan több lépés­ből álló kiemelt fontosságú folyam­a­tok mint pl. vásár­lás, összetett reg­isztrá­ciós folya­mat, az biz­tosan tudja, hogy hiába kicsi az oldalán a vis­szafor­dulási arány és hiába kezdik el az említett kon­verz­iós folyam­a­tokat sokan, ha menetközben a folya­mat valame­lyik lépésénél rend­sz­ere­sen felad­ják a láto­gatók és otthagyják azt. Ezen az sem segít sokat ha az oldalt még tovább böngészik ha egyszer az általunk áhí­tott akciót nem akar­ják végre­ha­j­tani. Ilyen eset­ben a vis­szafor­dulást egy kon­verz­iós lépés­soroza­tra értelmez­zük és úgy hívjuk, hogy folya­mat elhagyási arány (aban­don­ment rate).

Ennek a mérésére az Ana­lyt­ics kiváló eszközei a cél meg­való­sulás illetve a célc­satorna mérés szol­gál­nak, ame­lyek közül az utóbbi esetében vizuálisan is láthatjuk, hogy a folya­mat egyes lépé­seiben men­nyi a lemorz­solódás vagy folya­mat elhagyás.

A célok esetében néhány prak­tikus tanács. Érdemes az általunk meghatáro­zott és mért célokhoz cél értéket is meghatároz­nunk, így láthatjuk, hogy pl. a Google keresőből, hivatkozó oldalakról stb. érkező láto­gatá­sok mekkora értéket jelen­tenek szá­munkra. Az sem baj, ha nem tudunk egzakt értékeket már az is jó, ha valam­i­lyen relatív érték­szá­mot adunk meg „érzés­ből” pl.

Ennél per­sze azért csak jobb, ha valam­i­lyen kor­rek­tebb számítást is tudunk mögé tenni, de indulás­nak a fenti megközelítés is kiválóan megteszi, hiszen pl. az egyes for­galmi for­rá­sok egymás­sal történő össze­ha­son­lításához nem az abszolút érték a fontos, hanem egyes célok egymáshoz vis­zonyí­tott relatív értéke. A célokhoz való értékren­delés mód­sz­ereiről nem­régiben Avinash Kaushik (az ő nevét érdemes meg­j­e­gyeznie min­denk­inek, aki web anal­i­tika iránt érdek­lődik) írt egy frap­páns blog pos­tot itt: http://www.kaushik.net/avinash/2011/01/web-analytics-tips-identify-website-goal-values.html

Ha eCom­merce mérést is alka­lmazunk a webáruházunkban, akkor különösen érdemes a fen­tebbi relatív célértékek helyett a reális abszolút értéknek job­ban megfelelő számokat megadni a célokhoz, mert bizonyos ripor­tok­ban és mutatószámoknál a célok értékeit és az eCom­merce tran­za­k­ciók során mért tran­za­k­ciók bevételeit összeadja az Ana­lyt­ics. Ilyen esetek­ben egy 5.000 Ft-os bevé­tel és egy 4-es relatív pl. reg­isztrá­cióhoz társí­tott célérték (5.000 + 4 = 5.004) nem azonos nagysá­gren­det képvisel­nének és a célok által elért értékek arány­ta­lanul kis súllyal esnének latba. Ilyen aggregált érték mutatószám a leg­nép­sz­erűbb tar­talom riport­ban is talál­ható $index illetve a For­galmi for­rá­sok > AdWords > Kam­pányok riport­ban meg­je­lenik egy “Kat­tin­tá­sok” nevű fül amire kat­tintva az utolsó három oszlop­ban talál­ható megtérülést szá­moló mutatószámok (RPC, ROI, has­zonkulcs) szin­tén aggregált célérték és tran­za­k­ciós bevé­tel számok alapján szá­molód­nak.
Aggregált célérték és tranzakciós bevétel mutatószámok Google Analytics-ben

A célc­satorna mérés­nél láthatjuk azt is, hogy a kon­verz­iós folya­mat egyes lépé­seiből milyen oldalakra lép­nek ki, milyen irányba hagyják el a csatornát a láto­gatók. Ezek alapján el lehet gon­do­lkozni többek között pl. azon is, hogy bizonyos nem lét­fontosságú linkeket eltávolít­sunk a folya­mat­ban résztvevő  oldalakról.

Jöjjön egy-két dolog, amit a Google Ana­lyt­ics célc­satorna mérése magától nem tud, de szerenc­sére min­dre tudunk mutatni egy kerülő megoldást.

  1. Az Ana­lyt­ics nem tud több láto­gatá­son átívelő célmeg­való­sulást mérni, hanem csak egy adott láto­gatás során történt célmeg­való­sulást mér, olyat nem hogy pl. valaki elkezdett egy folyam­a­tot, elnav­igált az oldal­ról majd két nap múlva vis­sza­ment és befe­jezte az utolsó lépéseket. A Google Ana­lyt­ics ilyenkor elveszti a fon­alat a két láto­gatás között.
  2. A célc­sator­namérés esetében nincs lehetőség a szeg­men­tálásra, tehát nem tudjuk meg­nézni, hogy hogyan alakult a kon­verz­iós folyam­a­ton való végig lép­kedés az új vagy vis­sza­térő, a Google-ből vagy valam­i­lyen kam­pány kapc­sán érkező láto­gatók esetében.
  3. A célok mérése attól a pil­lanat­tól kezdődik el, amikor beál­lítjuk az Ana­lyt­ics­ben de vis­sza­menőlege­sen nem kapunk ada­tokat. Erre és az előző két prob­lémára is megoldást nyújt a Paditrack.com–on elérhető Analytics-hez kapc­solódó okos third party alka­lmazás, ami ráadá­sul ingyenes és nagyon kön­nyen használ­ható, érdemes meg­nézni!A célc­satorna mérés szeg­men­tálás­ban a Click­Tale nevű alka­lmazás sem gyenge.
  4. A célok illetve a célc­satorna beál­lításhoz szük­séges, hogy a céloldal illetve a köztes oldalak egyedi url-lel ren­delkezzenek, sok­szor elő­for­dul azon­ban hogy pro­gramozási­lag úgy van megoldva, hogy egy folyam­a­ton ahogy halad végig az ember, a url nem vál­tozik. Ebben az eset­ben sincs nagy gond ugya­nis ennek áthi­dalására szol­gál az Ana­lyt­ics vir­tuális oldal­letöltés mérés funkciója ahol egy kód­sor beillesztésével az egyes folya­matlépésekbe még tel­je­sen azonos url esetén is tudunk célc­satornát felál­lí­tani. A vir­tuális oldal­letölltéshez hasonló funkció az esemény mérés (event track­ing) jelen­leg még nem használ­ható a célc­satorna kialakítás során, de van­nak ple­tykák arról, hogy nem marad ez örökké így. A fen­tebb említett Paditrack.com–on elérhető alka­lmazás itt is ki tud segíteni min­ket hiszen amen­ny­iben ha URL nem is, de legalább a folya­mat egyes lépé­seiben az oldal cím (title) eltérő, akkor ez alapján is megkülön­bözteth­etjük az egyes lépéseket.
  5. Egy láto­gatás során egy cél meg­való­sulását csak egy alka­lom­mal tud mérni, ami az esetek több­ségében ele­gendő is, de lehet­nek olyan célok is pl. egy blog jel­legű oldalon blog pos­tokhoz hoz­zászólás írása, amiből több is történ­het egymás után egyetlen láto­gatás alka­lmá­val. Ilyen eset­ben az Ana­lyt­ics eCom­merce mérés használata lehet egy jó barkác­smegoldás a célmeg­való­sulás mérése helyett, hiszen az eCom­merce mérés­nél tet­szőleges számú kon­verzió mérhető egyetlen láto­gatá­son belül is. Azért nevezem barkác­smegoldás­nak, mert az említett eset­ben az ere­deti ren­del­tetésétől eltérően nem tran­za­k­ció mérésére használjuk a funkciót, de ez őt mit sem zavarja.
  6. Alap­ból az Ana­lyt­ics csak a kon­verz­iós folya­mat egyes lépé­seit oldal szin­ten vizs­gálja, abban pl. már nem tud segíteni, hogy egy reg­isztrá­ciós oldalon melyik űrlap mező okozza a legtöbb prob­lémát a láto­gató­nak, ami miatt kilép­nek a folya­mat­ból. Ebben segí­thet ha, az Ana­lyt­ics event track­ing funkciója segít­ségével űrlap­mező szin­ten is méréseket végzünk vagy bevetjük clicktale.com–on elérhető az Analytics-től tel­je­sen különálló szol­gál­tatást, ame­lynek többek között az egyik nagyon hasznos funkciója pont erre van kih­e­gyezve és meg­mu­tatja, hogy melyik űrlap­mező kitöltésével töltik el a legtöbb időt a láto­gatók és melyiknél hagyják félbe leg­gyakrab­ban az űrlap kitöltését. Ha ez sem elég akkor még videón is meg­nézhetjük hogyan bajlódik a láto­gató az for­munkkal.
    [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=P2ARFrSmvno&w=400&h=243]
  7. Célok­ból egy pro­filon belül 4x4 azaz 16-ot állíthatunk be, ami általában több, mint elég, de ha mégsem, akkor egysz­erűen kapc­soljuk be az eCom­merce mérést a pro­fil­beál­lítá­sok oldalon és máris 4x5 azaz össze­sen 20 cél beál­lítása válik lehet­ségessé.

Te használsz célc­satorna mérést? Milyen célokat állí­tasz be az oldal­adon? Van a leír­tak­tól eltérő kreatív ötleted, hogy lenne érdemes még a célok illetve a kon­verz­iós folyam­a­tok elhagyásá­nak mérést hasznosítani?


A sorozat következő azaz 5. részében arról lesz szó, hogy hogyan értelmezhető a vis­szafor­dulás egy tel­jes láto­gatásra vonatkozóan.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Tags : , , , , ,

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

4 hozzászólás

Te mit gondolsz?